Programma 2013-2014
College van Ereboeren
De Stichting Carnaval Roosendaal kent een College van Ereboeren.
Criteria voor benoeming
Tot Ere-boer kunnen personen benoemd worden die in het verleden deel van de Boerenraad uitmaakten en zich op bijzondere wijze verdienstelijk voor de Roosendaalse Carnaval hebben gemaakt.
Rechten
Ere-Boeren worden uitgenodigd voor vergaderingen van de Boerenraad en voorts voor alle Stichtingsactiviteiten.
Ere-Boeren kunnen het bestuur van de Stichting Carnaval Roosendaal gevraagd en ongevraagd adviseren over het door de Stichting te voeren beleid.
Overleg
Minimaal één maal per jaar worden de Ere-Boeren uitgenodigd voor overleg met de voorzitter van het bestuur. Tijdens dit overleg verschaft de voorzitter informatie over de gang van zaken binnen de Stichting.
Benoemingsprocedure

Benoeming van nieuwe Ere-Boeren geschiedt, bij voorkeur op voordracht van het College van Ere-Boeren, door het Dagelijks Bestuur. Voordat een persoon tot Ere-Boer wordt benoemd, wordt hierover advies ingewonnen bij het College van Ere-Boeren.
Slechts om zwaarwegende redenen zal van dit advies worden afgeweken.

Een Ere-Boer wordt benoemd voor het leven. Slechts om zwaarwegende redenen zal het Algemeen Bestuur, op voordracht van het Dagelijks Bestuur, een benoeming tot Ere-Boer intrekken.

Nieuwe Ere-Boeren worden als zodanig, tijdens de protocollaire Boerenraadsvergadering van 11-11 geïnstalleerd door de Hoogheid, waarbij de voorzitter de benoeming tot Ere-Boer motiveert.

Ere-voorzitter
Bij zijn afscheid als voorzitter van Stichting Carnaval Roosendaal op 11-11-1988 is de heer J.L.M. (Jan) Mol benoemd tot Ere-Voorzitter van de Stichting. Dit predikaat is hem, voor het leven, toegekend vanwege zijn buitengewone verdiensten voor het Tullepetaonse Carnaval.
Huidige samenstelling van het College

In het huidige College van Ereboeren hebben de volgende personen zitting:

 • Jos Bogers
 • René Bruijnincx
 • Piet Geleijns
 • Jos Grispen
 • Herman ter Horst
 • Louis Kriesels
 • Jan Mol (ere-voorzitter)
 • Joop Verheij
 • Nol Verkouteren
 • Piet Witlox
 • Ad Vos
Dagen tot Carnaval
Over de Stichting